Elektronická stravenka a zaměstnanecké benefity koncepčně

TIPY A PRAKTICKÉ RADY PRO MOTIVAČNÍ A BENEFITNÍ SYSTÉM

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY A ODMĚŇOVÁNÍ

Správné nastavení systému odměňování je pro každou organizaci důležité. Pokud jsou zaměstnanci správně motivováni, budou lépe uskutečňovat cíle organizace. Zaměstnanecké benefity mohou být správným způsobem, jak doplnit mzdové odměnění zaměstnance tak, aby byl spokojen a ztotožněn s cíli podniku.

Zvýšení produktivity vyžaduje stále větší počet pracovníků. To znamená větší počet pracovních příležitostí pro samotné pracovníky. Podniky tudíž musejí přijímat nové zaměstnance a současně je nutné udržet si stávající.

Kvalifikovaní pracovníci navíc mohou zajistit snadnější uvedení do pracovního procesu pracovníkům novým.Bez tohoto personálního vybavení organizace může dokonce dojít i k destabilizaci podniku a nesplnění ekonomických cílů podniku.

Odměňování je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které pracovníci či potencionální pracovníci zohledňují při výběru svého zaměstnání. Je tedy důležité mít odměňování v organizaci efektivně nastaveno. A to jak organizace vůči sobě samé, tak i vůči zaměstnancům.

V současnosti se poskytování zaměstnaneckých benefitů stalo ve firmách standardem a mohou být vnímány pracovníky jako součást své odměny. Mezi nejrozšířenější zaměstnanecké benefity patří stravenky, volnočasové benefity, dovolená, školkovné, vzdělávání, kultura, péče o zdraví a příspěvky na kulturu.

Lemonpay Karta přináší jednoduchost

KLÍČOVÉ PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ BENEFITNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAM

  1. Soulad se zákonem

  2. Vyšší hodnota než hrubá mzda

  3. Flexibilita a svoboda v čerpání

  4. Široká akceptační síť

  5. Všechny prodejní kanály ( kamenné obchody, e-commerce, in-app )

  6. Jednoduchost používání

  7. Rychlost a zabezpečení transakcí

  8. Nenáročné používání

VÝHODY BENEFITNÍHO SYSTÉMU

Z ekonomického hlediska jsou zaměstnanecké benefity pro organizaci velmi výhodné, obvykle je poskytování zaměstnaneckých benefitů levnější či dokonce efektivnější než zvedání mezd či platů a to z důvodu menší či žádné daňové zatíženosti těchto benefitů.

Benefity mají motivační funkci a měly by vzbudit pocit sounáležitosti s organizací a snahu odvádět co nejkvalitnější práci. Z našich zkušeností lze konstatovat, že benefity přilákají a udrží kvalitní zaměstnance, zvýší jejich loajalitu a snížit fluktuaci. Mohou také vytvořit konkurenční výhodu a posílit firemní kulturu. Většina zaměstnavatelů se shoduje, když uvádí, že poskytování benefitů vede k motivaci zaměstnanců a k jejich vyšší loajalitě k zaměstnavateli

Znamená to tedy, že poskytování zaměstnaneckých benefitů je výhodné jak pro zaměstnavatele, jelikož vynaloží na odměnu pro zaměstnance nižší náklady kvůli daňově výhodným možnostem, tak i pro zaměstnance, jelikož je nanejvýše pravděpodobné, že se firma snaží poskytovat benefity takové, aby byly pro zaměstnance lákavé. Dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější benefity elektronická stravenka, nebo příspěvek na jídlo a stravování. Zaměstnanci ale často hodnotí lépe strukturovanou péči o zdraví, kulturu, vzdělávání, regeneraci a další praktické benefity.

Pokud si organizace dokáže udržet kvalitní zaměstnance, například i tím, že bude poskytovat vhodné, výhodné a lákavé zaměstnanecké benefity, může mít vyšší šanci uspět na trhu práce. Není ničím zvláštním, že tyto zaměstnanecké výhody volí v dnešní době většina firem, každá dle svých ekonomických možností a skupin zaměstnanců samozřejmě jinak.

Elektronická Stravenka

VÝHODNOST BENEFITŮ

Rádi bychom Vám uceleně představili z daňového hlediska nejvýhodnější skupinou benefitů, tedy benefity, které jsou osvobozeným příjmem zaměstnance a nedaňovým nákladem zaměstnavatele.

Mezi nejtypičtější benefity tohoto typu patří příspěvky na kulturu, sport, vzdělávání, rekreaci nebo zdravotní péči pro zaměstnance, případně i pro jejich rodinné příslušníky. Může jít např. o vstupenky do kina, divadla, knihovny, na koncerty, výstavy, sportovní či vzdělávací kurzy, vstupy do sportovních areálů, příspěvek na dovolenou či letní tábor, lékařská prohlídka apod.

Podmínkou je, aby toto plnění bylo nepeněžní (tj. hrazené vždy přímo zaměstnavatelem poskytovateli, nikoli placené zaměstnancem a zpětně proplacené zaměstnanci zaměstnavatelem). V případě příspěvku na rekreaci je limit 20 000 Kč ročně.

V ostatních případech není pevně stanovena maximální výše příspěvku. Pro nastavení benefitů je potřebné mít ucelený benefitní plán, kde je klíčové vyhnout se diskriminaci a nedostupnosti v rámci univerzálního či plošného nastavení. Benefitní systém a karta LemonPay umožňuje takový systém nastavit, jelikož se jedná o univerzální nosič pro všechny typy dostupných benefitů.

benefitní karta LemonPay

PODMÍNKY PRO NASTAVENÍ BENEFITNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Ve většině případů je podmínkou, aby šlo o službu, nikoli o zboží. Nově ale patří do této kategorie i dva typy zboží – jednak jde o zboží zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení
a zdravotnické prostředky na lékařský předpis. Druhým typem zboží, které lze nově zaměstnancům v tomto režimu poskytnout, jsou knihy (včetně obrázkových knih pro děti), kde reklama nepřekračuje 50 % plochy.

Při využívání benefitní platformy LemonPay odpadá nastavování jednotlivých benefitů, pořizování poukázek či proplácení účtenek a také není potřebné rozlišovat zda-li se jedná o službu či produkt.

V případě vzdělávání a knih mohou nastat dva různé daňové režimy – může jít i o daňový náklad, pokud vzdělávání či knihu zaměstnanec využije pro svou práci pro zaměstnavatele, tj. pokud tím splňuje podmínky nákladu pro dosažení, zajištění a udržení příjmu (viz předchozí článek o benefitech).

Nedaňové jsou příspěvky na vzdělávání nesouvisející s prací zaměstnance (např. účetní si udělá na náklady zaměstnavatele fotografický kurz) a dále vzdělávání rodinných příslušníků (zaměstnavatel proplatí výuku angličtiny ). Daňově uznatelné pro zaměstnavatele jsou také některé příspěvky na zdravotní péči, pokud splňují podmínky základní preventivní péče.

Rádi Vám pomůžeme nastavit vhodný systém odměňování a efektivní systém pro zaměstnanecké benefity a motivaci zaměstnanců. Neváhejte nás kontaktovat.